MELEK
emos
BHR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERVE61
 
 
 
cnn
PEYVESTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[duygu]
nesrin(c)
 
 
svly
 
BRCN
 
snm
BHR
gzd
aylnaslm
 
 
 
 
 
 
GOZDE
 
 
znr
melike
ANTE
xxdxx